ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 Digital Gujarat Scholarship 2022 Full Detail@digitalgujarat.gov.in

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 Digital Gujarat Scholarship 2022 Full Detail@digitalgujarat.gov.in

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022: નિયામકશ્રી, વિકસિત જાતિ કલ્યાણ/આદિજાતિ વિકાસની કચેરી/અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ધોરણ 11-12, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, પીએચડી,એમફીલ કક્ષાના અભ્યાસક્રમ માટે વર્ષ 2022-23ની શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે ડિજિટલ ગુજરાત પર ફોર્મ ભરવાનુ ચાલુ થઇ ગયેલ છે. Digital Gujarat Portal પર તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 15 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 ડીટેઇલ

પોસ્ટ ટાઈટલ ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022
પોસ્ટ નામ ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022
પોર્ટલ Digital Gujarat Portal
લાભ કોને મળશે? OBC, EBC, DNT, અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓ
રાજ્ય ગુજરાત
ફોર્મ શરૂ તારીખ 15/09/2022
ફોર્મ છેલ્લી તારીખ 15/10/2022
સત્તાવાર વેબસાઈટ https://www.digitalgujarat.gov.in
અરજી પ્રકાર ઓનલાઈન

ડીજીટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 ફોર્મ ઓનલાઇન

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 : વિદ્યાર્થીઓને ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની પ્રાથમિક સમજ નીચે મુજબ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીએ વધુ માહિતી માટે “ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ” પર ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા અંગેની અગત્યની માર્ગદર્શક સૂચનાઓ અને યોજનાઓની વિગત વાંચવાની રહેશે જે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.
ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 ફોર્મ ઓનલાઈન ભરવાનું છે તેથી તમામ મિત્રો આપેલ સૂચનાઓ વાંચો પછી ફોર્મ ભરો.

ડીજીટલ ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ યોજના 2022

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 : ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022 માટે ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ધોરણ 11-12, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, પીએચડી,એમફીલ કક્ષાના અભ્યાસક્રમની વર્ષ 2022-23ની શિષ્યવૃત્તિ મેળવવા માટે Digital Gujarat Portal પર તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2022 થી 15 ઓક્ટોબર 2022 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે

પોસ્ટ મેટ્રીક સ્કોલરશીપ યોજના OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થી

નિયામક, વિકસિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતા હસ્તકની કેન્દ્ર પુરસ્કૃત PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) અમ્બ્રેલા યોજના પૈકી Post Matric Scholarship for OBC,EBC અને DNT વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો અમલ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત કરવાનો થાય છે. વિકસિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના અંતર્ગત ધોરણ 11-12, ડિપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, એમફીલ, પીએચડી કક્ષાના અભ્યાસક્રમ માટે કુલ 10 યોજનાઓની જગ્યાએ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય, નવી દિલ્હી અને સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ, ગાંધીનગર હેઠળ નિયામકશ્રી, વિકસતી જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા કેન્દ્ર પુરસ્કૃત PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) અમ્બ્રેલા યોજના પૈકી Post Matric Scholarship for OBC,EBC અને DNT વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજનાનો અમલ કરવાનો થાય છે.

ડીજીટલ ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશીપ યોજના 2022

જે અંતર્ગત રાજ્યની સરકારી અને ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ 11 અને 12 અને રાજ્યની સરકારી/ગ્રાંટ-ઇન-એઇડ/ખાનગી કોલેજ/સંસ્થામાં અભ્યાસ કરતા OBC,EBC અને DNT જાતિના વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓના માતા-પિતા/વાલીની વાર્ષિક આવક મર્યાદા રૂ. 2,50,000/- થી વધુ ન હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને નિયમોનુસાર નક્કી થયેલ ગ્રુપવાર મળવાપાત્ર પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ લાભ આપવા ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર અગાઉના વર્ષોની જેમ જ વર્ષ 2022-23 માટે વિદ્યાર્થી પાસેથી અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. PM YASASVI Post Matric Scholarship for OBC,EBC અને DNT વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજના તેમજ અન્ય નીચે મુજબ પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ યોજના હેઠળ પણ અગાઉના વર્ષોના જેમ જ વર્ષ 2022-23 માં વિકસતી જાતિના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાતવર્ગ તથા વિચરતી-વિમુક્તિ જાતિના વિદ્યાર્થીઓને નિયામોનુસાર શિષ્યવૃત્તિ લાભ આપવા ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફતે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના

 • PM YASASVI Post Matric Scholarship for OBC,EBC અને DNT વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃત્તિ યોજના
 • બીસીકે – 80 મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ, ડીપ્લોમાના વિદ્યાર્થીઓને સાધન સહાય.
 • બીસીકે – 79 મેડીકલ, એન્જીનીયરીંગ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બીલ સહાય.
 • ડી.એન.ટી. – 2 મેડીકલ એન્જીનીયરીંગ વિદ્યાર્થીઓને ભોજન બીલ સહાય.
 • બીસીકે – 98 એમ.ફીલ, પીએચ.ડી, વિદ્યાર્થીઓ માટેની ફેલોશીપ યોજના.
 • બીસીકે – 81 સી ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર અને ઇન્દિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સીટીમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ.
 • બીસીકે-325 સ્વનિર્ભર કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા વિચરતી વિમુક્ત જાતિના વિદ્યાર્થીઓની શૈક્ષણિક સહાય.
 • ટ્યુશન સહાય યોજના.

પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના SC વિદ્યાર્થી

નિયામક અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતા હસ્તકની નીચે મુજબની યોજનાઓ અમલ ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત કરવાનો થાય છે. મૂળ ગુજરાત રાજ્યના ધોરણ 11-12, ડીપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, અનુસ્નાતક, એમફીલ, પીએચડી સુધીના સરકાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર આવેલ સરકાર માન્ય ઉ.મા.શાળાઓ/સંસ્થાઓ/યુનિવર્સીટીઓ/કોલેજો/ITI/સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જાતિના વિદ્યાર્થીઓને કે જેણે રાજ્ય સરકારશ્રીની MYSY મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના કે અન્ય કોઈ યોજનામાં લાભ ન લેવાનો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ પાસેથી ગત વર્ષની જેમ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23માં શિષ્યવૃતિ/સહાય માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

SC (અનુસૂચિત જાતિ) વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના

 • Post Matric Scholarship for SC Student (GOI) (BCK-6.1)
 • Post Matric Scholership for SC Student (GOI) (Freeship Card Student Only) (BCK-6.1)
 • Food Bill Assistant to SC Students (BCK-10)
 • Fellowship Schemes for M.Phil, Ph.D, for SC Students (BCK-11)
 • Instrumental Help to SC Student (Medical, Engineering, Diploma Student Only) (BCK-12)
 • Scholarship / Stipend to SC Student for ITI / Professional Courses (BCK-13)
 • Post Matric Scholarship for SC Girls Students Only (Having Annual Family Income More than 2.50 Lakh) (State Government Schemes) (BCK-5)
 • Private Tuition Coaching Assistance to SC Student (Science Stream) (std : 11-12) (BCK-7)
 • Tablet Assistance to SC Student (BCK-353)

પોસ્ટ મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના ST વિદ્યાર્થી

નિયામક શ્રી, આદિજાતિ વિકાસ, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર ખાતા હસ્તકની નીચે મુજબની યોજનાઓનો ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ મારફત કરવાનો થાય છે. મૂળ ગુજરાત રાજ્યના ધોરણ 11-12, ડીપ્લોમા, આઈટીઆઈ, સ્નાતક, પી.એચ.ડી. સુધીના સરકાર માન્ય અભ્યાસક્રમોમાં રાજ્ય તથા રાજ્ય બહાર આવેલ સરકાર માન્ય ઉ.મા. શાળાઓ/સંસ્થાઓ/યુનિવર્સીટીઓ/કોલેજ/ITI/સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને કે જેણે રાજ્ય સરકારશ્રીની MYSY મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના કે અન્ય કોઈ યોજનામાં લાભ ન લેવાનો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ/વિદ્યાર્થીનીઓ પાસેથી ગત વર્ષની જેમ ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23માં શિષ્યવૃત્તિ / સહાય માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.

ડિજિટલ ગુજરાત સ્કોલરશીપ 2022 / ગુજરાત પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના 2022

OBC, EBC અને DNT વિદ્યાર્થી જાહેરાત વાંચો
SC (અનુસૂચિત જાતી) વિદ્યાર્થી જાહેરાત વાંચો
ST (અનુસૂચિત જનજાતી) વિદ્યાર્થી જાહેરાત વાંચો
ઓનલાઈન અરજી કરો અરજી કરો

ST (અનુસૂચિત જનજાતિ) વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ સહાય યોજના

 • Umbrella Schemes for Education of ST Student Post-Matric Scholarship
 • Umbrella Schemes for Education of ST Student Post-Matric Scholarship (Freeship)
 • Post Matric Scholarship for ST Girl (Having Annual Family Income More than 2.50 Lac)
 • Post Matric Scholarship for ST Girl (Having Annual Family Income More than 2.50 Lac) (Freeship Card/Medical Loan Student Only)
 • Food Bill Assistance to ST Student.
 • Swami Vivekanand Scholarship for ST Students Studying in ITI
 • Financial Assistant to Purchase of Instruments for Medical and Engineering Students.
 • Financial Assistant for 12th passed out ST student for the purchase of Tablet.
 • Coaching Assistant for Competitive Exam and Additional Tution Assistance During Course of Study
 • Fellowship Scheme for ST Student Studying in P.Hd. (will be Started from Date : 01/10/2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *