ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી: આવનારા 48 કલાક બાદ ગુજરાતમાં વરસાદ વધારે તેજ બનશે

 ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી : રાજ્યમાં ચોમાસું વિધિવત રીતે આવી ગયું છે. આ સાથે આવનારા 48 કલાક બાદ ગુજરાતમાં વરસાદ વધારે

Continue reading