ઘરઘંટી સહાય યોજનાની ઓનલાઈન અરજી માટેની તમામ માહિતી । | Ghar Ghanti Sahay Yojana Online Apply

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા Manava Garima Yojana બહાર પાડવામાં આવેલ છે. કમિશ્નર કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગ વિભાગ દ્વારા Manav

Continue reading

Career Guidance Book in Gujarati । 10મી પછી શું કરવું? એસ.એસ.સી પછી કારકિર્દી વિકલ્પો

શું તમે હમણાં જ તમારું 10મું ધોરણ (SSC) પૂર્ણ કર્યું છે? તમે યોગ્ય કારકિર્દીનો માર્ગ નક્કી કરવામાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો

Continue reading